Foleum
🔥🔥
矿业 ERC20
5.65
绿色区块链采矿项目
网站排名: 2199295 推特粉丝: 1213 电报粉丝: 4408

代币

 • 符号: FOL
 • 代币类型: ERC20
 • 流通量: 80%
 • 总量: 300000000(1.1亿)
 • 销售软顶: 未知
 • 销售硬顶: 未知

预售

公售 正在进行

 • 开始时间: 2018-07-02
 • 结束时间: 未知
 • 代币价格: 0.5美元
 • 接受币种: ETH、BTC
 • 投资人地域限制说明: 禁止美国

信息快照